Ochrana osobných údajov

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov („zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“).

Odkiaľ získava ALLE, s.r.o./Realitná kancelária osobné údaje?

Osobné údaje získavame nasledovnými spôsobmi:

 • priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmlúv;
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udelil jej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvom webovej stránky, odoslaním dopytu na webovej stránke, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.)

Naša spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom  kladieme  na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Na základe akého právneho účelu a základu spracúvávame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

 • Plnenie zmluvy
 • Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny a ukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy.  Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy, a ktoré môžu byť poskytnuté napríklad pre účely zvýšenia efektivity komunikácie. Naša spoločnosť uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a nevyhnutný čas po jeho skončení.
 • Plnenie zákonnej povinnosti
 • Naša spoločnosť  môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. To znamená, že môžeme z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. Naša spoločnosť  uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Súhlas udelený dotknutou osobou.
 • Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Osobné údaje uchovávame a sú spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Naša spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi  našej spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre našu spoločnosť zabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. spolupracujúce  advokátske kancelárie, spoločnosti poskytujúce IT služby a taktiež realitní makléri pôsobiaci v našej spoločnosti.  Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre našu spoločnosť  výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a  v takýchto prípadoch striktne dbáme na ochranu osobných údajov, ktoré poskytneme sprostredkovateľom.

Neposkytujeme osobné údaje mimo územia EÚ a EHP.

Zoznam sprostredkovateľov:

ALLE s.r.o., IČO: 50 842 111, sídlom Okružná 3, 902 01 Pezinok,  zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 120165/B a jej dcérska spoločnosť: ALLE FINANCIE, s.r.o.,  IČO: 54 229 847,  Tajov 344, 976 34 Tajov

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Poučenie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

 • vyžadovať od  našej spoločnosti  potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); naša spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša spoločnosť  získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a naša spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak naša spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá osoba oznámi, že naša spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla našej spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie  našej spoločnosti, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“); Naša spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený našej spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

Poučenie dotknutých osôb o uplatnení svojich práv

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb naša spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré naša spoločnosť spracúva. Naša spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Naša spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • osobne na adrese sídla konkrétnej  našej spoločnosti;
 • doporučenou poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla našej spoločnosti;
 • e-mailom na adresu našej spoločnosti: alle@alle.sk.

 

Porovnať