Aké poplatky sú spojené s prevodom nehnuteľnosti a kto ich hradí?

Aké poplatky sú spojené s prevodom nehnuteľnosti a kto ich hradí?

Počas procesu prevodu nehnuteľnosti sa všetky zúčastnené strany stretnú s rôznymi druhmi poplatkov. Úhrada poplatkov súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti závisí na dohode zúčastnených strán. Ak sa rozhodne niektorý z poplatkov uhradiť realitná kancelária, je to len bonus k ponúkaným službám, nie je to však jej povinnosťou.

Pri štandardom prevode nehnuteľnosti sa zvyčajne stretneme s nasledovnými poplatkami:

 • Poplatok za overenie podpisov vlastníkov nehnuteľnosti na kúpnych zmluvách

Cena za overenie jedného podpisu sa pohybuje okolo 4 EUR. Napríklad pri dvoch vlastníkoch a pri šiestich exemplároch zmlúv môže overenie podpisov stáť 48 EUR.

Často sa stáva, že poplatky za overenie podpisov hradí realitná kancelária. Ak realitná kancelária tento bonus neponúka, väčšinou poplatok za overenie podpisov hradí predávajúci.

TIP: Možným variantom taktiež je, že sa overia podpisy predávajúceho len pre účely katastra a banky. Zmluvy, ktoré ostávajú pre kupujúceho a predávajúceho sa overovať nemusia, lebo to nie je nutné.

Ak kupujúci potrebuje mať overený aj svoj podpis, tak si zvyčajne tento poplatok za seba uhradí.

 • Poplatok za overenie podpisov záložcov na záložných zmluvách

Ak sa financovanie nehnuteľnosti realizuje prostredníctvom hypotekárneho úveru, je nutné, aby boli pre banku podpísané záložné zmluvy. Zvyčajne podpis záložných zmlúv prebieha na pobočke banky a žiadne poplatky sa neplatia. V našej praxi sme sa však stretli aj s požiadavkou na podpis záložných zmlúv mimo banky, nakoľko predávajúci sa nemohol dostaviť na pobočku banky. V tomto prípade sa jednalo o neštandardnú situáciu a požiadavku predávajúceho. Poplatky za overenie svojich podpisov na záložných zmluvách u notára si v tomto prípade hradil predávajúci. Kupujúci, aby nemusel platiť za overenie svojho podpisu, zmluvy podpísal pred pracovníkom banky na pobočke.

 • Poplatok za základný vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (66 EUR)

Tento poplatok v rámci bonusov pre svojich klientov hradí väčšina realitných kancelárií. Je dôležité zdôrazniť, že je to len bonus realitnej kancelárie a nie je jej povinnosťou tento poplatok uhradiť.

Ak realitná kancelária tento bonus neponúka, prípadne sa realizuje prevod nehnuteľnosti bez účasti realitnej kancelárie, zvyčajne tento poplatok hradí kupujúci. Zúčastnené strany sa však môžu dohodnúť aj na uhradení tohto poplatku na polovicu.

 • Poplatok za zrýchlený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (266 EUR)

V tomto prípade znovu záleží na obchodnej dohode medzi účastníkmi. V rámci bonusu klientom zvyčajne realitná kancelária uhradí 66 EUR (vo výške poplatku za základný návrh na vklad vlastníckeho práva) a zvyšných 200 EUR si rozdelia zúčastnené strany na polovicu. Táto situácia môže nastať vtedy, keď aj kupujúca aj predávajúca strana potrebuje z nejakého dôvodu urýchliť prevod nehnuteľnosti.

Prax ukazuje, že ak jedna zo zúčastnených strán požaduje zrýchlený návrh na vklad a druhá strana ho nepotrebuje, tak sa logicky ani nechce podieľať na tomto poplatku. V týchto prípadoch hradí poplatok za zrýchlený vklad na katastri nehnuteľností tá strana, ktorá ho potrebuje a vyžaduje.

 • Poplatok za návrh na vklad záložného práva na katastri nehnuteľností (66 EUR/266 EUR)

Základný poplatok (66 EUR) v rámci rôznych kampaní pre svojich klientov môže hradiť banka, v ktorej čerpá kupujúci úver. Tiež tento bonus môže poskytnúť finančný poradca, ktorý pomáha kupujúcemu vybaviť úver v banke. Je však dôležité zdôrazniť, že je to opäť len bonus banky alebo finančného poradcu a nie je ich povinnosťou tento poplatok uhradiť. To, či tento bonus finančný poradca alebo banka poskytne svojmu klientovi, závisí len na ich dohode. Ak ani banka a ani finančný poradca tento bonus neponúkajú, poplatok v plnej výške hradí kupujúci, ktorý čerpá úver. Zrýchlený poplatok si vždy hradí kupujúci.

 • Poplatok za vypracovanie znaleckého posudku

Cena za vypracovanie znaleckého posudku sa pohybuje od 150 do 350 EUR. Jej výška záleží od toho, či sa jedná o byt, dom alebo pozemok.

Znalecký posudok sa najčastejšie robí pri financovaní nehnuteľnosti cez bankovú inštitúciu. V tomto prípade náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku v plnej miere znáša kupujúci, ktorý úver čerpá. V niektorých prípadoch môže znalecký posudok preplatiť banka (v závislosti od práve prebiehajúcich kampaní), alebo ako bonus realitná kancelária alebo finančný poradca. Toto sa však deje len vo výnimočných prípadoch.

 • Poplatok sa vypracovanie geometrického plánu (od 150 EUR)

Geometrický plán sa dáva vypracovať z rôznych dôvodov. Najčastejšie ho potrebujeme v prípade, ak je nevyhnutné vytýčiť hranice pozemku v teréne, alebo ako podklad pre znalca. V takomto prípade treba počítať aj s výdavkami na geometrický plán. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch aj uhradenie tohto poplatku záleží od dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Realitná kancelária, finančný poradca, prípadne banka nezvyknú poplatok za geometrický plán uhrádzať.

 • Všetky poplatky spojené s vybavením a čerpaním úveru

Okrem znaleckého posudku a poplatku za Návrh na vklad záložného práva môžu byť s vybavením úveru spojené aj iné poplatky. Napríklad vyhotovenie originálu listu vlastníctva s plombou, výpis z obchodného registra, poplatok za vybavenie úveru, poplatok za čerpanie úveru atď. Všetky tieto poplatky hradí kupujúci, ktorý úver čerpá.

 • Poplatok za výber listu vlastníctva po prevode nehnuteľnosti

Ak kupujúci požaduje originálny list vlastníctva po prevode nehnuteľnosti, hradí ho spravidla po predchádzajúcej dohode realitná kancelária. Treba podotknúť, že originálny list vlastníctva použiteľný na právne účely je platný len tri mesiace. Nie je nutné ho z katastra vytiahnuť, ak ho nepotrebujeme.

 • Poplatok za vinkuláciu peňažných prostriedkov v banke

Výška poplatku závisí od konkrétnej banky. Momentálne najlacnejšie túto službu bežným klientom poskytuje Poštová banka. Napríklad Tatra banka pre svojich prémiových klientov túto službu poskytuje v rámci bonusov bezplatne. Túto položku zvyčajne hradí kupujúci.

 • Poplatok za notársku úschovu peňažných prostriedkov

Výška poplatku závisí od výšky sumy peňažných prostriedkov, ktoré potrebuje kupujúci uschovať. Túto položku taktiež zvyčajne hradí kupujúci.

Pri prevode nehnuteľnosti sa môžeme stretnúť s rôznymi poplatkami. Ktorý poplatok bude kto znášať, vždy závisí od dohody zmluvných strán.

Autor: Mgr. Zuzana Búliková

Foto:pexels.com

Related Posts

Porovnať